PRAVILA NAGRADNE IGRE VIP SMUČARSKI DAN S HERVISOM IN ELANOM

Sodeluj v nagradni igri v vseh Hervis trgovinah in na www.izberismuci.si!

1. ORGANIZATOR:

Organizator nagradnega žrebanja je Hervis d.o.o., Šmartinska 152 g, 1000 Ljubljana v sodelovanju s podjetjem ELAN d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem in Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana .

2. POGOJI SODELOVANJA:

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki oddajo svoj kuponček od 15.11.2019 do 31.12.2019 v škatlo za žrebanje v vseh trgovinah Hervis ali v nagradni igri sodelujejo na spletni strani www.izberismuci.si. Kuponček za nagradno žrebanje dobite na blagajni ali na oddelku smuči. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v Hervis d.o.o. in Elan d.o.o., Porsche Slovenija d.o.o. ter ožji družinski člani zaposlenih. Vsak kuponček je potrebno izpolniti čitljivo in v celoti. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili nagradnega žrebanja.

3. NAGRADNI SKLAD:

5 x VIP SMUČARSKI DAN S HERVISOM IN ELANOM. Vsak nagrajenec dobi: »VIP smučarski dan za 2 osebi, ki bo potekal 01.02.2020 v Kranjski Gori.« Na dogodku bosta prisotna Bojan Križaj in Dejan Zavec. Vsak nagrajenec bo zase in za svojega povabljenca dobil smuči Elan (moške: Elan Wingman 78c, ženske: Elan Element White, otroške: Elan SKY / JETT), brezplačen prevoz do smučišča Kranjska Gora, brezplačno smučarsko karto ter kosilo z Bojanom Križajem in Dejanom Zavcem. V primeru slabega vreme se lahko dogodek prestavi, o čemer bodo nagrajenci pravočasno obveščeni.

4. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE ŠTEVILKE:

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh sodelujočih, ki bodo od 15.11.2019 do 31.12.2019 sodelovali v nagradni igri, tako, da bodo v škatlo za žrebanje v trgovinah Hervis oddali kupon ali pa bodo svojo prijavo oddali na www.izberismuci.si. Žrebanje bo 10.1.2020 na sedežu podjetja Hervis. Rezultat žrebanja bo dokončen in pritožba nanj ne bo mogoča. Na  Facebook profilu Hervis Slovenija in Radia Aktual bodo najkasneje 15.1.2020 javno objavljena imena nagrajencev. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči oz. nagrajenec strinja z javno objavo imena in priimka.

5. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE:

Nagrajena oseba bo o prevzemu nagrade obveščena po elektronski pošti ali telefonu najkasneje v roku 7 dni po žrebanju. Za prevzem nagrade mora podpisati izjavo o prevzemu nagrade, predložiti osebni dokument in posredovati davčno številko. V primeru, da nagrajena oseba ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajene osebe. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini

prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.

Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se ne všteva dobitka, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre Hervis d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine za podeljeno nagrado, zato bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo davčnim organom.

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.  Preden se nagrada izroči nagrajeni osebi, mora le-ta organizatorju posredovati točne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Če nagrajena oseba ne dostavi podatkov za poravnavo davčnih obveznosti, se šteje, da se je nagradi odpovedala. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Hervis d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je podjetje Hervis d.o.o., Šmartinska 152 g, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebne podatke udeležencev v nagradni igri obdeluje na podlagi a alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Osebe, mlajše od 16 let, privolitve ne morejo podati. Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslednje podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov, elektronska pošta, telefonska številka. Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov organizator zgolj od nagrajencev v nagradni igri naknadno zahteva davčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene izbrisal. Brez izrecne privolitve udeležencev v posamezni nagradni igri organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Vsak udeleženec v nagradni igri z izpolnjenim obrazcem za sodelovanje v nagradni igri organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov, navedenih na nagradnem kuponu, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu. Osebni podatki udeležencev se bodo hranili samo do zaključka nagradne igre, v roku 15 dni po zaključku nagradne igre se bodo izbrisali. Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov tajnistvo@hervis.si. Udeleženčevi podatki se bodo prenehali obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve, v istem roku se bodo trajno izbrisali. Udeleženci v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo tudi z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek) na Facebook profilu Hervis Slovenija in Facebook profilu Radia Aktual z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja. Rezultati žrebanja ter ime in priimek nagrajenca oz. prejemnika glavne nagrade bodo najkasneje 15.1.2020 objavljeni  Facebook profilu Hervis Slovenija in Radio Aktual. Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih organizator nagradne igre obdeluje. Udeleženec ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o njem, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko udeleženec določi, naj se podatki pošljejo njemu ali tretji osebi, kot določajo členi 15 – 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679). Organizator zahteva, da udeleženec v nagradni igri vse navedene zahtevke poda pisno pri informacijah podjetja Hervis d.o.o. ali na elektronski naslov: tajnistvo@hervis.si. Organizator bo zahtevo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca. Če udeleženec v nagradni igri meni, da je prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.

8. V PRIMERU TEŽAV ALI NEJASNOSTI

nas kontaktirajte preko elektronske pošte tajnistvo@hervis.si.

9. V PRIMERU SPOROV:

ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Pravila pričnejo veljati dne, 15.11.2019 s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 15.11.2019

Hervis, d. o. o.